ระบบลงเวลาและเงินเดือน ( Salario™ )

 • บันทึกเวลาเข้าออกด้วยลายนิ้วมือ
 • บอกสถานะด้วยเสียง
 • เป็นระบบสำหรับ PC
 • คำนวณเงินเดือน
 • คำนวณเงินอื่นๆเช่น Service Charge(ร้านอาหาร)
 • รองรับระบบ LAN (หลายเครื่อง)
 • รองรับกะงานที่มี 2 รอบ ใน 1 กะ
 • พัฒนาระบบเพิ่มเติมตามต้องการ
ระบบสะสมแต้ม แลกรางวัลบนมือถือ

ระบบลงเวลาและเงินเดือน ( Salario™ )

คุณสมบัติระบบ

ลงเวลาเข้าออก

ลงเวลา

บันทึกเวลาเข้างาน ออกงานของพนักงาน โดยใช้การแสกนลายนิ้วมือ แจ้งผลการตรวจสอบลายนิ้วมือด้วยเสียง

ทะเบียนพนักงาน

ทะเบียนพนักงาน

บันทึก แก้ไขข้อมูลพนักงาน เช่น อัตราเงินเดือน เวลางาน วันหยุด เงินประกัน ประกันสังคม หักภาษี เป็นต้น

สรุปเวลาทำงาน

สรุปเวลาทำงาน

เป็นการประมวลผลเวลาเข้างาน ออกงานของพนักงานเพื่อเวลาทำงาน เวลาสาย โอที ขาด ลา เป็นต้น เพื่อนำไปคำนวณจ่ายเงินเดือน หรือเงินอื่นๆต่อไป

คำนวณเงินได้

คำนวณเงินได้ เงินหัก ประจำงวด

เป็นการนำข้อมูลสรุปเวลาทำงานของพนักงานมาประมวลผลเพื่อคำนวณเงินได้ หรือเงินหักสำหรับจ่ายเงินเดือนหรือเงินอื่นๆของพนักงาน โดยระบบสามารถกำหนดวันตัดรอบเงินเดือนได้

ทำจ่ายเงินเดือน

ทำจ่ายเงินเดือน

แสดงยอดเงินที่จะต้องจ่ายให้กับพนักงานแต่ละคน โดยจะแสดงเฉพาะยอดที่เกี่ยวกับเงินเดือน(ไม่รวมเงินอื่นๆ เช่น Service Charge ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท)สามารถพิมพ์รายงานแสดงยอดเงินที่ต้องจ่ายสำหรับพนักงานแต่ละคนได้ เพื่อให้พนักงานลงชื่อเมื่อรับเงินแล้ว

ทำจ่ายเงินอื่นๆ

ทำจ่ายเงินอื่นๆ

ส่วนนี้จะคล้ายกับ ทำจ่ายเงินเดือน แต่จะเป็นยอดเงินต่างหากจากเงินเดือน (เป็น Option ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบของแต่ละบริษัท)

ระบบ Admin

ระบบ Admin

ทำหน้าที่กำหนดค่าคงที่ระบบต่างๆ เช่น กะงาน แผนก ตำแหน่ง รายการเงินได้ รายการเงินหัก เงื่อนไขการลา ปรับปรุงอัตราภาษี เป็นต้น

รายงาน

รายงานต่างๆ

รายงาน ประกอบด้วย

 • 1.รายงานเกี่ยวกับเวลาทำงาน
 • 2.รายงานสรุปเงินเดือนประจำวันงวด
 • 3.รายงานรายการเงินได้ เงินหักประจำเดือน
 • 4.รายงานหักประกันสังคม
 • 5.รายงานหักภาษี

แนะนำ ระบบลงเวลาและเงินเดือน(Salario™)

ระบบ Point Of Sale
หน้าจอลงเวลา(Finger Stamp™) ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.บันทึกเวลาเข้างาน ออกงาน
 • 2.แสดงผลการตรวจสอบด้วยเสียง
หน้าจอพิมพ์บืล
หน้าจอบันทึกลายนิ้วมือ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.บันทึกลายนิ้วมือ (10 นิ้ว)
 • 2.ลบ แก้ไข ลายนิ้วมือ
ระบบสะสมแต้ม แลกรางวัลบนมือถือ
หน้าจอทะเบียนพนักงาน ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.เพิ่มพนักงานใหม่
 • 2.แก้ไขข้อมูลพนักงาน
 • 3.ลบข้อมูลพนักงาน
 • 4.กำหนดเงินเดือน วันหยุด เวลางาน
 • 5.ฯลฯ
หน้าจอพิมพ์บืล
หน้าจอสรุปเวลาทำงาน ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.ประมวลเพื่อทำสรุปเวลาทำงานของพนักงาน
 • 2.สามารถดูข้อมูลชั่วคราวก่อนประมวลผลจริง
 • 3.พิมพ์รายงานสรุปเวลาทำงานของพนักงานเพื่อตรวจสอบ
 • 4.บันทึกรายการประจำวันต่างๆ เช่น ใบลา ใบขอโอที ใบลงเวลา(กรณีลืมลงเวลา)
 • 5.ฯลฯ
ระบบสะสมแต้ม แลกรางวัลบนมือถือ
หน้าจอคำนวณเงินได้ เงินหัก ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.คำนวณเงินที่จะต้องจ่ายในแต่ละงวด
 • 2.พิมพ์รายการเงินได้ เงินหักที่คำนวณได้
 • 3.บันทึกรายการเงินได้ หรือเงินหักเพิ่มเติม (ต้องทำก่อนประมวลผล)
 • 4.ฯลฯ
หน้าจอพิมพ์บืล
หน้าจอ จ่ายเงินเดือน
 • 1.แสดงรายการยอดเงินของพนักงานแต่ละคน
 • 2.สามารถพิมพ์เป็นรายงานเพื่อให้พนักงานลงชื่อเมื่อรับเงิน
ระบบสะสมแต้ม แลกรางวัลบนมือถือ
หน้าจอ จ่ายเงินอื่นๆ(Option) ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.แสดงรายการยอดเงินของพนักงานแต่ละคน
 • 2.สามารถพิมพ์เป็นรายงานเพื่อให้พนักงานลงชื่อเมื่อรับเงิน
หน้าจอพิมพ์บิล
พิมพ์สลิปเงินเดือน ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.พิมพ์สลิปเงินเดือน
 • 2.สามารถกำหนดข้อมูลที่จะออกในสลิปได้
ระบบสะสมแต้ม แลกรางวัลบนมือถือ
ระบบ Admin ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.กำหนดค่าระบบต่างๆ
 • 2.กำหนดรายการเงินได้ เงินหัก
 • 3.กำหนดแผนก ตำแหน่ง
 • 4.กำหนดกะทำงาน
 • 5.กำหนดเงื่อนไขการหักต่างๆ
 • 6.ปรับปรุงอัตราภาษีที่หักจากรายได้ของพนักงานต่องวด
 • 7.ฯลฯ
หน้าจอพิมพ์บิล
รายงานต่างๆ ประกอบด้วยรายงานต่างๆ ดังนี้
 • 1.รายงานสรุปเวลางานในแต่ละวัน
 • 2.รายงานรายการเงินได้ เงินหัก
 • 3.รายงานสรุปยอดเงินได้ เงินหัก
 • 4.รายงานหักประกันสังคม
 • 5.รายงานหักภาษีเงินได้
 • 6.ฯลฯ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์

Finger Scan

สำหรับ บันทึกลายนิ้วมือ และตรวจสอบลายนิ้วมือ

ใช้งานร่วมกับโปรแกรมลงเวลา Finger Stamp

เครื่อง PC หรือ Notebook

สำหรับใช้งานโปรแกรมหรือแสกนเวลาเข้าออก