ระบบบัญชีความดี

ระบบบัญชีความดี
 • เปิดบัญชีความดี
 • สะสมความดี
 • หักคะแนน
 • แลกรางวัล
 • เบิกคะแนนความดี

ระบบบัญชีความดี สำหรับโรงเรียน

คุณสมบัติระบบ

เปิดบัญชีความดี

ลงทะเบียนรายชื่อนักเรียนเข้าระบบและใช้รหัสนักเรียนเป็นบัญชีความดีของนักเรียนเพื่อสะสมความดี

รายการประจำวัน

ทำรายการฝากความดี หักความดี(ทำผิด) ถอนความดี แลกรางวัล

ผู้ให้คะแนน

กำหนดรายชื่อผู้ที่สามารถให้คะแนนหรือหักคะแนนได้ รวมถึงทำรายการเบิกคะแนน(ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ) และคืนคะแนนที่เบิกเกินหรือใช้ไม่หมด

การจัดการ

กำหนดค่าคงที่ต่าง รายการความดี รายการหัก(ความผิด) นำเข้ารายชื่อนักเรียนและผู้ให้คะแนน เลื่อนชั้นหรือเปลี่ยนสี ลบข้อมูลนักเรียนหรือผู้ให้คะแนน

ความปลอดภัย

กำหนดผู้ใช้งาน กำหนดกลุ่ม และกำหนดสิทธิ์การใช้งานต่างๆ

รายงานและสถิติต่างๆ

รายงานประจำวันฝาก หัก ถอน แลกรางวัล สถิติการสะสมความดีตามชั้น สีหรือรายคน เป็นต้น

แนะนำ ระบบบัญชีความดี

ระบบบัญชีความดี
หน้าจอเปิดบัญชี ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.ลงทะเบียนนักเรียน
 • 2.ตรวจสอบประวัติการทำรายการต่างๆ
 • 3.ตรวจสอบคะแนนความดี
 • 4.แสดงรายชื่อตามชั้น สี
 • 5.สามารถแก้ไขข้อมูลประจำตัวได้
 • 6.ฯลฯ
ระบบบัญชีความดี
รายการประจำวัน ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.บันทึก ฝากความดี
 • 2.บันทึกหักความดี(ทำความผิด)
 • 3.บันทึกถอนความดี
 • 4.บันทึกการแลกรางวัลความดี
 • 5.ดูประวัติย้อนหลังหรือยกเลิกรายการที่ผิดพลาด
ระบบบัญชีความดี
ผู้ให้คะแนน หักคะแนน ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.เพิ่ม แก้ไข รายชื่อผู้ให้คะแนนหรือหักคะแนน
 • 2.ทำรายการเบิกคะแนน
 • 3.ทำรายการคืนคะแนนที่เบิกเกินหรือใช้ไม่หมด
ค่าคงที่
ค่าคงที่ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.กำหนดรายการความดี
 • 2.กำหนดรายการหัก(ความผิด)
 • 3.กำหนด สี ชั้นเรียน
 • 4.ฯลฯ
จัดการข้อมูล
จัดการข้อมูล ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.นำเข้าข้อมูลรายชื่อนักเรียน(Import)
 • 2.นำเข้าข้อมูลรายชื่อผู้ให้หรือหักคะแนน(Import)
 • 2.ลบข้อมูล
 • 2.แก้ไขชั้นเรียน หรือสี
สถิติ
สถิติ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.รายชื่อนักเรียนคะแนนสูงสุด 10 อันดับ
 • 2.กราฟคะแนนความดี ตาม ชั้น สี เป็นต้น
 • 3.ฯลฯ
รายงาน
รายงาน ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.รายงานรายการฝากความดี
 • 2.รายงานรายการหักความดี
 • 3.รายงานรายการถอนคะแนนความดี
 • 4.รายงานรายการแลกรางวัลความดี
กราฟคะแนนตามตัวชี้วัด
กราฟคะแนนตามตัวชี้วัด แสดงกราฟตามตัวชี้วัดต่างๆ แยกตามปีการศึกษา เปรียบเทียบระหว่างเทอมที่ 1 และ 2
กราฟสถิติ
กราฟสถิติ เช่น คะแนนความดีแแยกตามสี ในช่วงที่กำหนด
กำหนดผู้ใช้งานระบบ
กำหนดผู้ใช้งานระบบ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลผู้ใช้
 • 2.เพิ่ม แก้ไข ลบ กลุ่มผู้ใช้
 • 3.กำหนดสิทธิ์การใช้งานต่างๆ

ระบบเสริม (Option)

อุปกรณ์

Finger Scan

สำหรับบันทึกลายนิ้วมือ

กล้อง Web Cam

สำหรับถ่ายภาพนักเรียน

NFC Smart Card Reader

ใช้สำหรับอ่านบัตรนักเรียนแบบ Mifare

บัตร Mifare 1K /4K

ใช้สำหรับเป็นบัตรประจำตัวนักเรียน