ระบบขายสินค้านอกสถานที่ Sale OTG

 • มี APP สำหรับเซลล์วิ่งขายสินค้านอกสถานที่
 • ระบบสำหรับออฟฟิศ ออกใบส่งของ บิลแจ้งหนี้
 • รองรับ ขายสด ขายเชื่อ มีระบบรับชำระเงิน ออกใบเสร็จ
 • ระบบซื้อสินค้าเข้าคลัง ระบบเจ้าหนี้ ระบบจ่ายเงิน
 • ระบบสินค้าคงคลัง
 • รองรับระบบ LAN (หลายเครื่อง)
ระบบขายสินค้านอกสถานที่ Sale OTG

ระบบขายนอกสถานที่ ( Sale OTG ™ )

คุณสมบัติระบบ

ระบบขายสินค้านอกสถานที่ Sale OTG

งานทะเบียน

ทำทะเบียนลูกค้า ทะเบียนผู้ขาย พนักงานขาย

ระบบขายสินค้านอกสถานที่ Sale OTG

งานซื้อ

สำหรับทำรายการซื้อสินค้าเข้าคลัง รองรับซื้อสด ซื้อเชื่อ คืนสินค้า

ระบบขายสินค้านอกสถานที่ Sale OTG

งานขาย

ออกใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบเปลี่ยนสินค้า

ระบบขายสินค้านอกสถานที่ Sale OTG

เบิกไปโชว์

สำหรับเซลล์ เบิกสินค้าไปสาธิต

ระบบขายสินค้านอกสถานที่ Sale OTG

จ่ายค่าสินค้า

สำหรับตรวจสอบบิลครบกำหนด ทำจ่าย

ระบบขายสินค้านอกสถานที่ Sale OTG

รับเงินค่าสินค้า

สำหรับ ตรวจสอบบิลครบกำหนด ทำรายการแจ้งหนี้ ทำรับเงินค่าสินค้า

ระบบขายสินค้านอกสถานที่ Sale OTG

APP สำหรับเซลล์

App สำหรับเซลล์ขายนอกสถานที่

ระบบขายสินค้านอกสถานที่ Sale OTG

รายงานต่างๆ

รายงาน ซื้อ ขาย สินค้าคงคลัง ลูกหนี้ เจ้าหนี้

How it work

How it works

แนะนำ ระบบขายนอกสถานที่ ( Sale OTG ™ )

ระบบ Point Of Sale
ทะเบียนต่างๆ ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.ลงทะเบียนลูกค้า
 • 2.ลงทะเบียนผู้ขาย
 • 3.รายชื่อเซลล์
กำหนดค่าคงที่ต่างๆ
กำหนดค่าคงที่ต่างๆ
 • 1.ประเภทลูกค้า
 • 2.โซนขาย
 • 3.ประเภทชำระเงิน
 • 4.วัตถุประสงค์การเบิก
 • 5.อื่้นๆ
เบิกสินค้าโชว์
เบิกสินค้าโชว์
 • 1.ทำเบิกสินค้า
 • 2.คืนสินค้าเบิก
งานซื้อสินค้า
งานซื้อสินค้า ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • 1.บันทึกรับซื้อสินค้า
 • 2.ทำคืนสินค้า
งานขาย
งานขาย
 • 1.ตรวจสอบรายการใบสั่งซื้อจากเซลล์
 • 2.ออกใบส่งของ
ระบบขายสินค้านอกสถานที่ Sale OTG
งานสินค้า
 • 1.ทำทะเบียนสินค้า
 • 2.รับ จ่ายสินค้า
 • 3.ตรวจนับ ปรับยอดสินค้าคงเหลือ
งานจ่ายค่าซื้อสินค้า
งานจ่ายค่าซื้อสินค้า
 • 1.ตรวจสอบบิลครบกำหนดจ่าย
 • 2.ทำใบจ่าย
 • 3.สรุปยอดจ่ายประจำวัน
งานรับชำระค่าสินค้า
งานรับชำระค่าสินค้า
 • 1.ตรวจสอบบิลครบกำหนดรับชำระเงิน
 • 2.ทำใบแจ้งหนี้
 • 3.ทำใบรับชำระหนี้
 • 4.สรุปยอดรับเงินประจำวัน
รายงานต่างๆ
รายงานต่างๆ
 • 1.ซื้อสินค้า
 • 2.ขายสินค้า
 • 3.สินค้าคงคลัง
 • 4.ลูกหนี้ เจ้าหนี้
 • 5.เบิกสินค้า
APP-ทำรายการต่างๆ
APP-ทำรายการต่างๆ
 • 1.สมัครลูกค้าใหม่
 • 2.รับออเดอร์
 • 3.เปลี่ยนสินค้า
 • 4.ออกใบแจ้งหนี้/รับเงิน
APP-รายชื่อลูกค้า
APP-รายชื่อลูกค้า
 • 1.แสดงรายชื่อลูกค้า
 • 2.แสดงตำแหน่งที่ตั้ง
APP-สรุปยอดประจำวัน
APP-สรุปยอดประจำวัน
 • 1.สรุปยอดออเดอร์
 • 2.สรุปลูกหนี้ค้างชำระ
 • 3.สรุปยอดลูกหนี้ครบกำหนด
 • 4.สรุปยอดเปิดลูกค้าใหม่
APP-เมนูระบบ
APP-เมนูระบบ
 • 1.ตั้งค่าระบบ
 • 2.ข้อมูลสรุปยอดขายของเซลล์แต่ละคน
 • 3.สรุปยอดขายสินค้าแต่ละประเภท
 • 4.อื่นๆ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์

เครื่อง PC

สำหรับติดตั้งระบบ Back Office ( OS Windows XP (SP3)ขึ้นไป ) รองรับระบบแลน

ระบบ Network

กรณีใช้งานหลายเครื่อง ต้องมี Server , LAN กรณีมีการใช้งานข้ามสาขาผ่าน Internet ,Internet ต้องมีความเร็วเพียงพอในการรับ ส่งข้อมูล และต้องใช้ Public IP (Fixed / Dynamic IP)

Android Tablet

สำหรับติดตั้ง APP สำหรับเซลล์

Bluetooth Mini Printer

ใช้กับ Tablet สำหรับพิมพ์สลิป ใช้กับกระดาษความร้อน แบบม้วน