ระบบซื้อขายยางพารา

ระบบซื้อขายยางพารา สำหรับสหกรณ์ หรือโรงงานรับซื้อยาง ครอบคลุมการซื้อ ขาย การเงิน สินค้าคงคลัง และระบบชั่งน้ำหนัก

ระบบซื้อขายยางพารา

ระบบซื้อขายยางพารา

แนะนำระบบ

ระบบซื้อขายยางพารา-ซื้อยาง

ระบบซื้อขายยางพารา

ซื้อยาง

สำหรับทำรายการรับซื้อยางจากผู้ขาย เกษตรกร หรือสมาชิกสหกรณ์

ดึงข้อมูลใบชั่งซื้อ จากระบบชั่งน้ำหนัก
ทำรับซื้อ จากรายการชั่งน้ำหนัก
สามารถทำรับซื้อล่วงหน้าได้ โดยมีการกำหนดราคากันไว้ก่อน
สามารถกำหนดราคารับซื้อประจำวัน ตามประเภทยาง
ระบบซื้อขายยางพารา-ขาย

ระบบซื้อขายยางพารา

ขายยาง

สำหรับทำรายการขาย และ จัดส่ง

ดึงข้อมูลใบชั่งขาย จากระบบชั่งน้ำหนัก
ทำใบจัดส่ง จากรายการชั่งน้ำหนัก
ทำใบขาย เมื่อได้รับแจ้งราคาและน้ำหนัก จากผู้รับซื้อ
กรณีส่งออก สามารถแปลงอัตราแลกเปลี่ยน จากราคารับซื้อเป็นเงินบาท
สามารถทำสัญญาขายล่วงหน้าได้
ระบบซื้อขายยางพารา-การเงิน

ระบบซื้อขายยางพารา

การเงิน

สำหรับ ทำรายการจ่ายเงิน รับชำระเงิน ค่ายางพารา

ตรวจสอบบิลครบกำหนดจ่ายหรือรับชำระเงิน
ทำใบจ่าย พิมพ์ใบนำฝากธนาคาร
ทำใบแจ้งหนี้ ทำใบรับเงินกับผู้ซื้อ
สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมระบบ ตามต้องการได้
ระบบซื้อขายยางพารา-สินค้าคงคลัง

ระบบซื้อขายยางพารา

สินค้าคงคลัง

สำหรับบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ตรวจสอบยางคงเหลือ เบิก จ่ายยางประภทต่างๆ เพื่อผลิตหรือแปรรูป

กำหนดประเภทยาง
รับสินค้าเข้าคลัง กรณีที่ไม่ได้มาจากการรับซื้อโดยตรง
นำสินค้าออกจากคลัง กรณีที่ไม่ได้มาจากการขายโดยตรง
โอนสินค้าระหว่างคลัง
ตรวจนับสินค้าคงเหลือ
ระบบซื้อขายยางพารา-ชั่งน้ำหนัก

ระบบซื้อขายยางพารา

ระบบชั่งน้ำหนักยาง

ระบบสำหรับชั้งน้ำหนักยางพารา ระบบเชื่อมต่อกับเครื่องชั่ง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในระบบซื้อและขายหรือเบิกผลิต

ระบบเชื่อมต่อกับเครื่องชั่ง
ทำรายการชั่งซื้อ
ทำรายการชั่งขาย
ทำรายการชั่งเพื่อนำไปผลิต

ฟีเจอร์

คุณสมบัติหลักๆ ดังนี้

การสั่งซื้อ

1

ลูกค้าแจ้งสิ่งที่ต้องการ

2

บริษัทฯ เสนอราคา

3

ลูกค้าตกลงและชำระเงิน

4

บริษัทฯ ส่งมอบสินค้า

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าสามารถจัดหาได้เอง

เครื่องคอมพิวเตอร์

PC (Windows)

เครื่องพิมพ์

สำหรับพิมพ์บิลต่างๆ

Network

Sever , Lan กรณีมีการใช้งานหลายครื่อง

Customize ระบบตามต้องการ

แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน